Нова инициатива за подобряване условията на морски труд

Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци ITF започ­ва нов про­ект, чия­то цел е подоб­ря­ва­не­то на пси­хи­чес­ко­то здра­ве на рабо­те­щи­те в сфе­ра­та на мореп­ла­ва­не­то. За цел­та ITF въз­ло­жи на Уни­вер­си­те­та в Йейл, САЩ, да раз­ра­бо­ти тест, чии­то резул­та­ти ще дадат по-доб­ра пред­ста­ва за рис­ко­ви­те фак­то­ри, воде­щи до уве­ли­ча­ва­не на стре­са и деп­ре­си­я­та сред моряците.

Това про­уч­ва­не се осно­ва­ва на док­ла­ди от мор­с­ки­те гру­пи и гру­пи­те за застъп­ни­чес­т­во на мор­с­ки­те лица, че пси­хи­чес­ко­то здра­ве на мор­с­ки­те лица в момен­та е основ­на гри­жа, съче­та­но с фак­та, че науч­ни­те изслед­ва­ния в тази област са зна­чи­тел­но огра­ни­че­ни. Резул­та­ти­те от про­уч­ва­не­то ще насър­чат по-добро­то раз­би­ра­не на проб­ле­ми­те, свър­за­ни с пси­хич­но­то здра­ве при мор­с­ки­те лица, ще нама­лят стиг­ма­та, свър­за­на с пси­хич­ни­те забо­ля­ва­ния, ще иден­ти­фи­ци­рат и ще нама­лят рис­ко­ве­те от деп­ре­сия и без­по­койс­т­во и ще дадат въз­мож­ност за под­хо­дя­щи пре­по­ръ­ки за подоб­ря­ва­не на усло­ви­я­та за кора­боп­ла­ва­не по отно­ше­ние на под­кре­па­та за пси­хич­но­то здраве.

Цели­те на про­ек­та ще бъдат постиг­на­ти чрез про­уч­ва­не на въз­мож­но най-голям брой рабо­те­щи в сфе­ра­та на мореп­ла­ва­не­то. Изслед­ва­не­то е ано­ним­но, не изис­к­ва никак­ва иден­ти­фи­ци­ра­ща инфор­ма­ция и отне­ма око­ло 10 мину­ти, за да завър­ши. Ако жела­е­те да взе­ме­те учас­тие в това гло­бал­но допит­ва­не и да даде­те своя при­нос за подоб­ря­ва­не на усло­ви­я­та на труд на моря­ци­те, може да го напра­ви­те на адрес: https://yalesurvey.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Toq6AIDQMlvhvn

0 Коментара

Отговори