Международната федерация на транспортните работници с поглед към бъдещето

Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци (ITF) започ­ва нова програ­ма, коя­то е насо­че­на основ­но към мла­ди­те моря­ци. В съот­вет­с­твие с поли­ти­ка­та на Феде­ра­ци­я­та, всич­ки работ­ни­ци на въз­раст под 35 годи­ни се счи­тат за мла­ди работ­ни­ци. Мла­ди­те моря­ци са пред­ста­ве­ни заед­но с всич­ки дру­ги мла­ди работ­ни­ци в ITF.
Може­те да се запоз­на­е­те с нова­та ини­ци­а­ти­ва, като посе­ти­те офи­ци­ал­ния й сайт:

http://www.young-seafarers.org/

От Феде­ра­ци­я­та раз­ра­бо­ти­ха анке­та, с коя­то все­ки млад моряк може да се запоз­нае и, при жела­ние от своя стра­на, да попълни:

https://www.surveymonkey.com/r/2KLCZYP

Резул­та­ти­те от допит­ва­не­то ще бъдат ана­ли­зи­ра­ни и пред­ста­ве­ни на вни­ма­ни­е­то на широ­ка­та пуб­ли­ка по вре­ме на след­ва­ща­та сре­ща на Коми­те­та на мор­с­ки­те работ­ни­ци към Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци през ноември.

0 Коментара

Отговори