Posts tagged with ‘проза’

 • ЧОВЕК ЗАД БОРДА

  Вла­ди­мир Коловски Про­за – вто­ра награда ЧОВЕК ЗАД БОРДА            Опре­де­ле­но е човеш­ки­ят живот да не се губи лес­но...

  Виж още
  0
  0
 • Уличният пазар

                                                                                                    Петър Петров                                                                                                   Проза                                                                                                  Тре­та награда Уличният пазар Не знам китайс­ки. E, освен някол­ко думи. Макар че цяла­та...

  Виж още
  0
  0
 • Сънят преди корабокрушението

  Божи­дар Георгиев Про­за –пър­ва награда Сънят пре­ди корабокрушението Събу­ден от адс­ка­та жега, синът вле­зе в ста­я­та с баро­ко­ви тапе­ти...

  Виж още
  0
  1
 • Пържените картофи

  Тре­та награ­да в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­де­ла “про­за” полу­чи раз­ка­зът на Росен Лодо­зов —...

  Виж още
  0
  0